Jesteś w: Af Portal / Członkostwo AF / RegulaminInfolinia_shrt

defensywnikierowcy.pl

 

Ankieta tygodnia
Czy powinno się zabronić wjazdu starszych wysokoprężnych aut do miast?
Tak, bo to one najbardziej zanieczyszczają środowisko.
Nie, nie idźmy śladem Niemiec.
Tylko wtedy, gdy nie spełniają żadnych norm emisji spalin.
2011-05-20

Regulamin

Regulamin Portalu i Uczestnictwa AF

 § 1
Definicje

 1. Autofederacja - oznacza Autofederacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kuropatwy 26A, 02 - 892 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000319182, NIP 525-244-65-54.
 2. AF - oznacza Autofederację
 3. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
 4. „Portal”, „Portal AF” - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez AF, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez AF lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez AF lub Partnerów w domenach, do których prawa posiada AF.
 5. „Profil Portalu AF” - oznacza konto udostępniane przez AF zgodnie z Regulaminem.
 6. „Formularz” - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Uczestnikowi lub Użytkownikowi przekazanie AF danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.) niezbędnych do udostępnienia Uczestnika lub Użytkownikowi Profilu Portalu AF.
 7. „Hasło” - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Profilu Portalu AF. Hasło powinno spełniać następujące warunki:
  • musi mieć długość przynajmniej ośmiu (8) znaków,
  • musi zawierać :
   • małe litery od a do z, za wyjątkiem liter diakrytyzowanych,
   • wielkie litery od A do Z, za wyjątkiem liter diakrytyzowanych,
   • cyfry lub znaki specjalne.
   Zaleca się, aby w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Użytkownik zmieniał hasło do Profilu Portalu AF co 30 dni.
 8. Interfejs - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Uczestnikowi lub Użytkownikowi realizację prawa do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 9. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Profilu Portalu AF. Login powinien spełniać warunki:
  a) Login powinien składać się co najmniej z pięciu (5) znaków.
  b) W loginie mogą być użyte:
  • małe litery od a do z, za wyjątkiem liter diakrytyzowanych,
  • wielkie litery od A do Z, za wyjątkiem liter diakrytyzowanych,
  • cyfry,
  • następujące znaki specjalne: kropka „.”, myślnik „-”, podkreślnik „_”.
 10. Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez AF lub Partnerów AF, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez AF lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez AF pod adresami domenowymi, do których prawa posiada AF lub partnerzy.
 11. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji i korzysta z Portalu AF na podstawie Regulaminu. Użytkownikiem Portalu AF można zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jeżeli:
  a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  b)    uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 12. Uczestnik - oznacza Użytkownika, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy, zawarł umowę o Uczestnictwo w AF oraz dokonał zapłaty za Uczestnictwo. Potwierdzeniem statusu Uczestnika jest nadany numer identyfikacyjny.
 13. Uczestnictwo – pakiet Usług Bazowych i Usług Dodatkowych oferowany Użytkownikom przez AF, szczegółowo określony na Portalu AF, płatny zgodnie z Cennikiem.
 14. Karta Uczestnika– oznacza kartę dostarczoną przez AF Uczestnikowi, po uprzednim zawarciu umowy i opłaceniu Uczestnictwa zgodnie z warunkami umowy o Uczestnictwo oraz Cennikiem.
 15. Usługi Bazowe – podstawowe usługi w ramach Uczestnictwa, gwarantowane przez AF i dostępne dla Uczestnika przez cały okres Uczestnictwa, szczegółowo określone w zakładce "Zasady" Portalu.
 16. Usługi Dodatkowe – dodatkowe usługi objęte Uczestnictwem, których zakres i dostępność może ulegać zmianie w trakcie okresu Uczestnictwa, szczegółowo określone w zakładce "Zasady" Portalu.
 17. Partner - oznacza podmiot współpracujący z AF na mocy odrębnych umów lub porozumień.
 18. Zablokowanie Profilu Portalu AF - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Profilu Portalu AF.
 19. Zablokowanie statusu Uczestnika – stan, w którym Uczestnik nie może z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z przywilejów wynikających z Uczestnictwa w AF. Zablokowanie statusu może nastąpić w skutek nadużycia, nieprawidłowego korzystania lub próby udostępnienia karty osobom nieuprawnionym do korzystania z przywilejów Uczestnika na warunkach przysługujących posiadaczowi statusu Uczestnika, o którym mowa.
 20. Usługi Portalu AF - oznaczają usługi, które mogą być świadczone przez AF na rzecz Użytkowników. Warunkiem korzystania z niektórych Usług Portalu AF jest posiadanie statusu Uczestnika. Usługi - oznacza również usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak:
  1. usługi informacyjne - usługi zapewniające Uczestnikom lub Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych serwisów tematycznych Portalu AF lub za pośrednictwem transmisji SMS, drogą komunikacji telefonicznej, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu AF za pośrednictwem dedykowanych mechanizmów informatycznych w tym kanały RSS;
  2. usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem określonych serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej AF lub jej Partnerów i udostępniania innym Użytkownikom,
  3. usługi, w tym usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmów informatycznych zapewniających Uczestnikom lub Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług, w tym również usług finansowych za pośrednictwem wybranych serwisów,
  4. usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu AF, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak: boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług, ogólne zasady korzystania z Portalu lub serwisów, zasady Uczestnictwa w AF oraz zakres odpowiedzialności AF.
 2. Inne regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z usług lub serwisów, udostępniane są przez AF lub Partnerów, na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług lub serwisów.
 3. Użytkownicy Portalu AF mogą korzystać z serwisów lub Usług Portalu AF oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, co do których AF wymaga posiadania profilu na Portalu AF.
 4. Profil Portalu AF jest udostępniany na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Poprzez fakt korzystania z Portalu lub serwisów lub usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 6. Poprzez fakt korzystania z Uczestnictwa Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Wprowadzane przez Użytkownika do Formularza zgłoszeniowego dane podlegają zatwierdzeniu przez Użytkownika, celem wykrycia i usunięcia ewentualnych błędów.

§ 3
Uczestnictwo w AF

 1. Uzyskanie i aktywacja statusu Uczestnika AF jest dostępne dla Użytkownika, który:
  a)    złoży ofertę zawarcia umowy o Uczestnictwo w AF,
  b)    doprowadzi do skutecznego zawarcia umowy o Uczestnictwo z AF,
  c)    dokona zapłaty za Uczestnictwo zgodnie z Cennikiem.
 2. Złożenie przez Użytkownika oferty na zakup Uczestnictwa odbywa się przez poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, wraz z jednoznacznym i zgodnym z prawdą potwierdzeniem prawdziwości danych w nim zawartych, potwierdzeniem akceptacji Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz poprzez naciśnięcie przycisku "Zatwierdzam dane/składam zamówienie".
 3. Akceptacja oferty przez AF stanowi zawarcie umowy o Uczestnictwo. Akceptacja zostanie potwierdzona poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany w Formularzu adres e-mail. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 4. Aktywacja statusu Uczestnika nastąpi po łącznym spełnieniu się wszystkich przesłanek określonych w ust. 1 oraz po identyfikacji płatności w systemie AF i powiązaniu jej z Uczestnikiem. AF zastrzega że identyfikacja płatności może zająć kilka dni.
 5. Transakcje online dokonywane kartami płatniczymi oraz e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeniowe Dotpay.
 6. Każdemu Uczestnikowi AF nadaje indywidualny numer identyfikacyjny, który stanowi potwierdzenie statusu Uczestnika.
 7. Status Uczestnika upoważnia do korzystania z usług objętych Uczestnictwem, szczegółowo określonych w zamieszczonym na Portalu opisie usług objętych Uczestnictwem.
 8. AF gwarantuje minimalny zakres usług dostępnych przez cały okres Uczestnictwa (Usługi Bazowe).
 9. AF zastrzega możliwość dodawania oraz odejmowania Usług Dodatkowych w ramach Uczestnictwa.
 10. Status Uczestnika jest ważny przez dwanaście miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia aktywacji Uczestnictwa w AF do ostatniego dnia ostatniego miesiąca, przedłużenie statusu Uczestnika stanowić będzie zawarcie kolejnej umowy na następny rok, o ile nie zmieniły się:
  a)    dane dotyczące Uczestnika, w szczególności dane adresowe ani inne, na podstawie których następuje identyfikacja Uczestnika,
  b)    zakres Uczestnictwa w szczególności w takim znaczeniu, z którego wynikają zmiany w wysokości opłat za Uczestnictwo oraz zakres usług świadczonych przez AF i wynikających z tego przywilejów i uprawnień Uczestnika.
 11. Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o Uczestnictwo bez podawania przyczyn w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o Uczestnictwo poprzez przesłanie na adres AF stosownego oświadczenia w formie pisemnej. Termin odstąpienia rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o Uczestnictwo. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać tutaj.
 12. Po rozpoczęciu korzystania z którejkolwiek z usług objętej Uczestnictwem, odstąpienie od umowy o Uczestnictwo zgodnie z ust. 9 nie jest możliwe.
 13. Uczestnik może wyrazić akceptację na otrzymywanie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U z 2010 r. nr 249 poz. 1661) faktur za usługi związane z Uczestnictwem w formie elektronicznej poprzez Profil Portalu AF pod adresem http://af.pl. W takim przypadku Uczestnik potwierdza przyjęcie do wiadomości, że autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur AF gwarantowana jest ważnym niekwalifikowanym zaufanym certyfikatem oraz przez fakt ich udostępniania poprzez Profil Portalu AF pod adresem http://af.pl. AF będzie przesyłać powiadomienia o udostępnieniu faktury na aktualny adres e-mail podany w Profilu Portalu AF.
 14. Wynagrodzenie za Usługi będzie uiszczane przez Uczestnika na podstawie faktur VAT, wystawianych przez AF. Do wynagrodzenia doliczony będzie podatek VAT w ustawowej wysokości.

§ 4
Założenie Profilu Portalu AF

 1. W celu założenia i korzystania z Profilu Portalu AF, Użytkownik powinien wypełnić Formularz w zakresie określonym przez AF jako obowiązkowy, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do AF poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
 2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  a) Użytkownik, powinien wypełnić wszystkie oznaczone jako obowiązkowe pola Formularza;
  b)    dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
  c)    osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik,
  d)    Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  e)    Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który: 
  • nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody i może skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska jako -Loginu przez Użytkownika;
  • nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy profil Portalu AF (w szczególności poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem AF);
  • nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów lub Haseł należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły one na to zgody;
 4. Wypełniając Formularz Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
 5. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany i jest używany przez innego Użytkownika w celu korzystania z profilu Portalu AF;
 6. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
  a)    przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  b)    złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą,
  c)    z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez AF w celu udostępniania profilu Portalu AF i świadczenia usług Portalu AF,
  d)    przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza;
 7. Ten sam Użytkownik może posiadać równocześnie nie więcej niż 1 (słownie: jeden) Profil na Portalu AF.
 8. Wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z profilu Portalu AF, Użytkownik może zostać poproszony przez AF o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.. W takim przypadku, AF informuje Użytkownika odrębnie we właściwych formularza o celu zbierania takich danych osobowych. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mając na względzie następujące okoliczności:
  a)    zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie, aczkolwiek brak zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na ograniczeniach lub niemożności korzystania profilu lub z niektórych części lub Usług Portalu AF,
  b)    Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych,
  c)    rozpoczęcie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu lub Interfejsie,
  d)    podanie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w Punkcie 4.8.b Regulaminu,
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od AF oraz Partnerów i innych osób (np. reklamodawców) współpracujących z AF:
  a)    na adres korespondencyjny Użytkownika udostępniony AF,
  b)    na adres poczty elektronicznej Użytkownika podanej do wiadomości AF,
  c)    na telefon stacjonarny lub komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił AF (w tym SMS),
 10. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w ust. 9 powyżej może być w każdej chwili cofnięta, aczkolwiek cofnięcie zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na ograniczeniu lub niemożności korzystania z profilu lub z niektórych części, serwisów lub Usług Portalu AF;
 11. Zgoda na przetwarzanie przez AF danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych, wyrażona przy zakładaniu profilu Portalu AF może być w każdej chwili cofnięta na wyraźne żądanie Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za powstałe ograniczenia lub niemożność korzystania z Portalu, profilu, usług lub serwisów
 12. AF zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia AF przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę AF;
 13. Użytkownik obowiązany jest na bieżąco aktualizować przekazane dane. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych uprawnia AF do zablokowania statusu Uczestnika lub zablokowania Profilu Portalu AF lub zaprzestania udostępniania Profilu Portalu AF lub serwisów lub usług na jego rzecz;
 14. AF zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Uczestnika lub Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 15. Profil Portalu AF jest udostępniany Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu przez AF czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia profilu Portalu AF;
 16. AF może odmówić założenia profilu Portalu AF, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem AF;
 17. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników i Użytkowników jest Autofederacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A. AF zapewni Uczestnikowi lub Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

§ 5
Warunki techniczne korzystania z Portalu AF

 1. AF dołoży starań, aby korzystanie z Profilu Portalu AF było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże AF nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z profilu Portalu AF. Minimalne wymagania techniczne rekomendowane przez AF umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Portalu AF, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa (najlepiej IE 8.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 3.5 lub wersjach wyższych).
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  a)    hardware,
  b)    połączenie z siecią Internet,
  c)    przeglądarkę internetową,
  d)    inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z Portalu AF, a także wybranych lub wszystkich dostępnych serwisów lub usług.
 3. AF zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash lub cookies.

§ 6
Prawa i obowiązki Użytkowników i Uczestników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu AF lub serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej oraz Regulaminem.
 2. Uczestnik oraz Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Hasła, Loginu i/lub numeru identyfikacyjnego Uczestnika w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.
 3. Zakazane jest:
  a)    korzystanie z Portalu lub serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  b)    dostarczanie lub propagowanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, pornograficznym lub totalitarnym.
  c)    zbieranie danych o innych Użytkownikach, wyłudzanie informacji od innych Użytkowników w tym w szczególności loginów i haseł do Profilu Portalu AF oraz do innych serwisów i usług internetowych, informacji osobistych lub finansowych,
  d)    wykorzystywanie bez wyraźnej zgody AF na piśmie Portalu dla swoich celów badawczych, zawodowych itp.,
  e)    wprowadzanie do Portalu oprogramowania, wirusów, reklam lub ogłoszeń.
 4. Profil w Portalu AF jest udostępniany wyłącznie przez AF
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 6. AF jest uprawniona do Zablokowania Profilu Portalu AF w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę AF lub innych użytkowników Portalu, serwisów lub usług przy użyciu profilu Portalu AF, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub regulaminów serwisów lub usług. Ponadto AF przysługuje prawo do Zablokowania Profilu Portalu AF, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności:
  a)    włamanie na profil innego Uczestnika/Użytkownika Portalu AF,
  b)    próba nadużycia przy płatnościach związanych z usługami Portalu AF,
  c)    działania hakerskie.
  Zablokowanie Profilu Portalu AF z przyczyn podanych w niniejszym punkcie Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania profilu Portalu AF. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez AF innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa. W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu AF jest upoważniona do zaprzestania udostępniania Portalu.
 7. AF jest uprawniona do Zablokowania statusu Uczestnika w przypadku działania przez Uczestnika na szkodę AF lub innych Uczestników, Użytkowników lub Partnerów AF, naruszenia przez Uczestnik przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub regulaminów poszczególnych usług. Ponadto AF przysługuje prawo do Zablokowania statusu Uczestnika, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności:
  a)    niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Uczestnictwa,
  b)    próbą nadużycia przy płatnościach związanych z posiadaniem karty Uczestnika,
  c)    działaniem na szkodę AF,
  d)    innymi działania nieetycznymi lub narażającymi dobre imię AF.
  Zablokowanie statusu Uczestnika z przyczyn podanych w niniejszym punkcie Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez AF innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa. W przypadkach opisanych w niniejszym ustępie Regulaminu AF jest upoważniona do anulowania Uczestnictwa wraz ze wszelkimi przywilejami wynikającymi z posiadania statusu Uczestnika, w takim przypadku AF nie jest zobowiązana do zwrotu jakiejkolwiek części opłat poniesionych przez Uczestnika w związku z nabyciem Uczestnictwa.
 8. O ile to będzie możliwe, AF zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze Zablokowania Profilu Portalu AF lub zaprzestania udostępniania Portalu AF, Zablokowaniu statusu Uczestnika, lub anulowaniu Uczestnictwa z wyprzedzeniem 5 dni. Zawiadomienie zostanie wysłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres udostępniony przez Użytkownika w Formularzu zgłoszeniowym.
 9. Użytkownik korzystając z usług lub serwisów Portalu oraz Partnerów jest zobowiązany do używania Loginu i Hasła, z których korzysta w ramach profilu Portalu AF.
 10. Bez uprzedniej zgody AF, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem ze statusu Uczestnika lub Profilu Portalu AF. Użytkownik lub Uczestnik powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu, Hasła lub numeru identyfikacyjnego Uczestnika osobom trzecim. Uczestnik/Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło, Login lub numer identyfikacyjny Uczestnika.
 11. Profil Portalu AF pozwala na korzystanie z usług lub serwisów Portalu AF z zastrzeżeniem postanowień regulaminów poszczególnych usług lub serwisów Portalu AF. Niektóre części portalu, serwisy lub usługi mogą być niedostępne dla użytkowników nie będących Uczestnikami AF
 12. Profil Portalu AF pozwala na parametryzację usług Portalu AF.
 13. AF może udostępnić Użytkownikowi usługę lub usługi Portalu AF w chwili założenia profilu Portalu AF lub w późniejszym terminie o ile są one dostępne dla Użytkowników nie będących Uczestnikami AF.
 14. AF może udostępnić Uczestnikowi usługę lub usługi dostępne w ramach lub poza obszarem Portalu AF w chwili aktywacji Uczestnictwa lub w późniejszym terminie.
 15. Usługi lub serwisy Portalu AF dostępne dla Uczestnika lub Użytkownika Portalu AF określają regulaminy tych usług lub serwisów Portalu AF.

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące usług można zgłaszać:
  a)    pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Autofederacja Sp. z o.o., ul. Kuropatwy 26A, 02-892 Warszawa,
  b)    drogą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@af.pl lub
  c)    za pośrednictwem Biura Obsługi AF, pod numerem telefonu.: 801 999 888 dla telefonów stacjonarnych oraz 61 626 98 88 dla telefonów komórkowych
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), dla Uczestników AF numer identyfikacyjny i datę ważności Uczestnictwa oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez AF. W szczególnie uzasadnionych przypadkach AF zastrzega możliwość przekroczenia powyższego terminu, lecz nie dłużej niż o kolejne 14 dni.

§ 8

Odpowiedzialność AF

 1. AF nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu lub serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. AF zastrzega, że korzystanie z Portalu lub serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. AF nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu lub serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu lub serwisów sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez AF.
 4. AF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu lub serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej, w tym nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu lub serwisów.
 5. AF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu przez Użytkowników lub przesyłane w wiadomościach prywatnych, w tym za ujawniane przez Uczestników lub Użytkowników dane.
 6. AF nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu lub serwisów w ramach świadczenia usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. AF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub regulaminów właściwych usług.
 8. AF nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w udostępnianiu Portalu, serwisów ani usług, jeżeli jest to spowodowane:

  a)    koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  b)    przyczynami niezależnymi od AF (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

 9. AF nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Uczestnika lub Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem usług przez serwisy lub Portal AF.
 10. AF nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie AF.
 11. AF nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). AF jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. AF jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 12. AF nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Uczestnika lub Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie jego Hasła, Loginu lub numeru identyfikacyjnego Uczestnika. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku gdy utrata przez Uczestnika/Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła, Loginu lub numeru identyfikacyjnego Uczestnika nastąpiło z przyczyn zawinionych przez AF lub przyczyn za które AF ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 13. AF nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z praw Uczestnika lub Profilu Portalu AF w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 14. AF nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania przez Użytkownika sprzętu komputerowego nieposiadającego należytych zabezpieczeń, w tym w szczególności aktualnego i skutecznego oprogramowana antywirusowego.

§ 9

Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty w na stronach Portalu lub serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony co do praw autorskich.
 2. Portal lub serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści udostępniane na stronach Portalu lub serwisów mogą być opatrzone znakiem „Copyright © Autofederacja, Wszystkie prawa zastrzeżone"
 4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, AF udostępnia na stronach Portalu lub serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych porozumień, umów, w tym umów licencyjnych.
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu lub serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu lub serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Użytkownik może korzystać z zasobów, utworów lub baz danych na stronach Portalu lub serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu lub serwisów w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody AF poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Uczestnicy lub Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu lub serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu lub serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu lub serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają AF prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Uczestników lub Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

§ 10

Ochrona prywatności

 1. AF gwarantuje Uczestnikom lub Użytkownikom Portalu AF lub serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. AF w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Uczestników lub Użytkowników.
 3. W ramach świadczenia niektórych usług AF zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi.
 4. AF zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Uczestnika lub Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
 5. AF gromadzi informacje o Uczestnikach lub Użytkownikach wyłącznie do użytku własnego lub użytku Partnerów w ramach usług lub serwisów. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  a) po uprzednim uzyskaniu zgody Uczestnika lub Użytkownika, w celu świadczenia danej usługi,
  b) w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu AF lub serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

§ 11

Dodatkowe zastrzeżenia

 1. AF zastrzega sobie prawo do zmian oprogramowania przeznaczonego do udostępniania profilu Portalu AF bez uprzedzenia.
 2. AF zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania profilu Portalu AF bez uprzedzenia.
 3. AF zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności profilu Portalu AF, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane przez AF także w celach:

  a)    statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb AF i w ramach współpracy z Partnerami, kontrahentami, w tym reklamodawcami);
  b)    związanych z prezentacją reklam w Portalu AF, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców;

 5. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 6. Cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie AF nie ustala tożsamości użytkowników.
 7. Uczestnik lub Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu AF.
 8. AF kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Profilu Portalu AF na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Uczestnika lub Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
 2. AF zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu lub serwisów w formach stosowanych w Internecie.
 3. AF zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Portalu AF, niezależnie od powyższego każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, umowa o Uczestnictwo zawarta przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będzie realizowana na podstawie zapisów dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Uczestnika lub Użytkownika z Portalu lub serwisów lub usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu lub serwisów.
 6. W przypadku stwierdzenia nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają wiążące dla Uczestnika lub Użytkownika. Regulamin będzie się interpretować w taki sposób jakby nieważne lub bezskuteczne postanowienie nie stanowiło jego treści.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Innowacyjna Gospodarka Autofederacja Unia Europejska